Om siten

Villkor och rättigheter

Denna internetsida erbjuds av Aftonbladet och administreras av Swush.com ApS ('Swush.com'). Följande villkor och rättigheter gäller i förbindelse med användning av internetsidan. Genom att gå in på denna internetsida godkänner erkänner och bifaller du följande villkor och rättigheter. Om du inte kan acceptera dessa villkor och rättigheter skall du inte använda internetsidan

1. Avsäga sig från ansvar

Användning av internetsidan och dess faciliteter samt allt material och information som hämtas från denna internetsida sker på egen risk. Aftonbladet och Swush.com avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar och alla garantier explicita eller implicita, av varje art, men inte begränsat till implicita garantier för användande eller försäljning, anpassning till ett givet förmål eller eventuella kränkanden av tredjemands rätt.

Aftonbladet och Swush.com är heller inte ansvarig för internetsidans och den använda eller från hemsidan hämtade softwares brister, förlust av data och servicetjänser p g a förseningar, utebliven leverans, felleverans eller avbrytande av service, för precisionen och kvaliteten på upplysningarna hämtade från internetsidan och ej heller för konsekvenserna av virus hämtade från Aftonbladet och Swush.coms servers eller varje ansvar, omkostnader, förlust av överskott eller andra förluster som gjorts i förbindelse med användande av, eller avsaknad av möjlighet för tillgång till internetsidan.

Vad gäller användarinnehållet är Aftonbladet och Swush.com inte ansvarig för innehåll som offentliggjorts i chat rooms och debattsidor samt andra gemensamma områden. Aftonbladet och Swush.com kan inte ställas till ansvar om inte offentliggjort användarinnehåll strider mot någon tredjeparts rättigheter. Allt sådant innehåll oavsett om det yttrats som åsikter eller rekommendationer är användarnas yttrade synpunkter och inte Aftonbladet och Swush.coms.

Denna internetsida kan vara förbunden med andra internetsider som inte administreras av Aftonbladet eller Swush.com. Aftonbladet och Swush.com råder på inget sätt över de upplysningar, produkter eller servicetjänster som finns på andra internetsidor och är INTE ansvarig för dessas innehåll. Det kan t ex vara möjligt för användarna att köpa varor och andra servicetjänster via internetsidan. Vissa av dessa köpmöjligheter kan finnas hos tredjeparts detaljhandlare, som står i förbindelse med internetsidan. De registrerade användarna kan också kommunicera med eller delta i företags reklam på internetsidan. Aftonbladet och Swush.com tar på inget sätt del i dessa tredjeparter och sådana transaktioner, korrespondens med eller deltagande i försäljningsfrämjande kampanjer, samt alla betingelser, villkor, garantier eller tillkännagivanden som förbinds med sådana förhållanden är uteslutande en sak mellan gällande användare och tredjemand. Aftonbladet och Swush.com påtar sig inte förpliktelser eller ansvar för någon del av sådana transaktioner, korrespondans eller medverkan.

Du accepterar att hålla Aftonbladet och Swush.com utom ersättningsskyldighet för alla krav och omkostnader, förlust av överskott, förlust av data, eller förluster som uppstått som en konsekvens av att dessa villkor inte har efterlevts av dig.

2. Rättigheter till internetsidans innehåll

Allt material på internetsidan ägs antingen av Aftonbladet, Swush.com eller av dess licensgivare och materialet är skyddat av lagar om upphovsrätt och varumärke. Du får inte på något sätt kopiera, ändra, återge, reprisera, skicka eller distribuera material från denna internetsida, inte heller underliggande lösenord och mjukvara, medmindre tillåtelse har getts härtill.

Du har bara tillåtelse att använda innehållet på denna internetsida till privat och icke-kommerciellt bruk.

Det vill säga se igenom och skriva ut enskilda sidor eller avsnitt till privat bruk. Varje oautoriserat användande av ovannämda, härunder Aftonbladet och Swush.coms namn, varumärke samt material, kommer att medföra ersättningskrav.

3. Swush.coms rättigheter och förpliktelser

Swush.com strävar efter att internetsidan och dess faciliteter är tillgängliga vid alla tidpunkter och att det av Swush.com leverade innehåll på internetsidan är sant, precist och felfritt. Vi ger dock inga garantier för detta, om inte dessa är uttryckligen angivna.

Swush.com har rätt att vid varje tidpunkt och utan varsel avbryta internetsidans servicetjänser eller extratjänsterna samt att spärra användarkonton.

Swush.com förbehåller sig rätten att ändra dessa betingelser utan förgående varsel.

4. Rättsskipning och lagval

Dessa villkor och rättigheter regleras av dansk lag och skall tolkas enligt denna. Du och Swush.com erkänner de danska domstolarnas ensamrätt till rättsskipning av de av villkoren omfattande frågorna.

Om det av en domstol med den rätta kompetensen statueras att ett eller flera av villkorens bestämmelser är ogiltiga eller utan rättskraft skal det/de tolkas så nära den ursprungliga formuleringen som möjligt för att på så sätt avspegla Swush.coms intentioner samtidigt med att övriga bestämmelser bevarar full, oförändrad giltighet.

Om Swush.com underlåter att göra rättigheter eller bestämmelser i villkoren gällande, medför detta inte ett avkall på en sådan rättighet eller bestämmelse, om inte Swush.com har gett skriftligt samtycke till detta.

Regler och förhållanden för deltagande i spel.

1. Betalning

För att delta i ett spel på Sportbladet Manager måste du betala för ditt lag. Antingen genom att ha' en aktiv Aftonbaldet Plus-prenumeration, eller direkt med kreditkort. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard, Maestro, JCB och Diners

Alla betalningar görs i SEK. Kostnaden för deltagandet kan variera från spel till spel.

Betalning med kreditkort genomför samtidigt som ditt managerlag aktiveras. Så att leveransen anses vara slutförd.

Swush.com ApS är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter i samband med köp av extra lag. Betalningslösningen levereras av QuickPay.

2. Leverans

Har du Aftonbladet Plus? Då kan du alltid aktivera ett lag gratis i alla våra Managerspel. Aktivering av lag med kreditkort direkt, händer efter din betalning är genomförd.

3. Ångerrätt och reklamation

Betalning för deltagande i spelet går inte att ångra. Där kan inte på basis av tävlingens genomförande, otillgänglighet, ändringar i matchprogram/omgångar, förlust av data, ändringar i användarens placering i spelet p. g. a. tekniska fel i systemet, eller andra förhållanden ställas ersättningskrav mot Swush.com.

4. Profil och lagnamn

Swush.com förbehåller sig rätten att ändra eller avvisa profiler och lagnamn som kan verka anstötliga eller kränkande. Detta inkluderar namn som är kommersiella eller på annat sätt försöker utnyttja Sportbladet Manager som reklam. I inget av ovanstående fall återbetalas deltagaravgiften.

4. Vinnare

Vinnaren av spelet är det lag som har uppnått störst tillväxt/flest poäng vid avslutande av spel. Om det är oavgjort mellan två eller flera lag vid avslutande av spelet avgörs vinnaren via utslagsfråga.

6. Priser

Priserna i Sportbladet Manager kan ej bytas mot kontanter.

7. Tvivel och oenighet

Om det råder tvivel eller oenighet omkring konkurrensvillkoren är det Swush.com och Aftonbladet som fastlägger tolkningen och avgör frågan efter eget bevåg. I denna anledning eller i övrigt mot grundlag av tävlingens genomförande, ändringar i matchprogram/omgångar eller andra förhållanden kan ersättningskrav ej ställas mot Swush.com eller Aftonbladet, som i övrigt förbehåller sig rätten att utan varsel företa ändringar i eller tillägg i reglerna.

8. Anknytande personer

Personer med anknytning till Swush.com eller Aftonbladet kan inte tävla om priserna i Sportbladet Manager. Det gäller alla medlemmar av styrelse och direktion, fastanställda, timmanställda eller om man på annat sätt har en anknytning till oss.

9. Spelarens ansvar

Användaren av Sportbladet Manager är själv ansvarig för att hålla sitt lösenord hemligt. Användaren är förpliktigad att direkt meddela Aftonbladet om användaren upptäcker oauktoriserat intrång i sitt konto. Användaren är också förpliktigad att logga ut från Sportbladet Manager efter spel för att förhindra oauktoriserat tillträde till användarens konto.

10. Ansvarsfråntagande

Swush.com tar inte ansvar för förlust av data och/eller ändringar i användarens placering i spelet p. g. a. tekniska fel i systemet.